Pages

Welcome

Welcome to our blog, a bilingual one like our wiki. Enjoy the amazing projects of Winners Education students and encourage their learning with your positive comments! Join us!

Καλώς ορίσατε στο blog μας, δίγλωσσο και αυτό όπως και το wiki μας
Απολαύστε τα καταπληκτικά projects των μαθητών της Winners Education και ενθαρρύνετε τους να απογειώσουν την μάθηση τους με τα θετικά σας σχόλια! Γίνετε μέλη!

Friday, May 16, 2014

Interactive Seminar : Doing our Best at the Exams

Βιωματικό Σεμινάριο

 Δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό στις εξετάσεις


How many things did we learn at Thursday's seminar!
Our students together with their parents learned how to be prepared for the exams. How to control their stress and go to class calm and optimist!

Πόσα πράγματα μάθαμε στο σεμινάριο της Πέμπτης!
Οι μαθητές μας μαζί με τους γονείς τους έμαθαν πως να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Πώς να ελέγχουν το στρες και να μπαίνουν στη τάξη ήρεμοι και γεμάτοι αισιοδοξία!


 Parents and children participating to mind games aknowleded that effort is more important than victory, that encouragement play significant role to our will.

Γονείς και παιδιά συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια κατανοώντας ότι η προσπάθεια είναι πιο σημαντική από την νίκη, ότι η ενθάρρυνση παίζει σημαντικό ρόλο στην θέληση μας.
An extraordinary experience!
A valuable lesson!

Μια καταπληκτική εμπειρία!
Ένα πολύτιμο μάθημα!

Wednesday, May 14, 2014

Winners Education welcomes Zindzi, the African rhino!

Η Winners Education φιλοξενεί την Ζindzi, την ρινοκερίνα από την Αφρική!


Zindzi came from far away and travels round the planet in order for people to be aware of the plight her species is facing: Only 5 species of rhino are left in the world with some of the critically endangered (about 40 aniomals are left of the Javan species!). Poaching kills hundreds every year, 309 so far in Kruger National Park alone! We NEED to ACT NOW!
For the last 2 weeks Zindzi is in Greece at Winners Education and it almost feels like home. Zindzi, the gentle Rhino has become part of our lives and the students are fighting for its survival.

Η Ζindzi ήρθε από πολύ μακριά και ταξιδεύει σε πολλές χώρες για να κάνει γνωστό το πρόβλημα του είδους της στους ανθρώπους: Μόνο 5 είδη ρινόκερου έχουν απομείνει στον πλανήτη, κάποια από αυτά να βρίσκονται στα πρόθυρα της πλήρους εξαφάνισης (40 περίπου ζώα έχουν απομείνει από το είδος που ζει στην Ιάβα!) Μέχρι σήμερα το 2014 μόνο, παράνομοι κυνηγοί σκότωσαν 309 ρινόκερους ΜΈΣΑ στο Εθνικό Πάρκο Kruger! Πρέπει να δράσουμε ΤΏΡΑ αλλιώς ο πλανήτης μας θα γίνει ακόμη πιο φτωχός για τα παιδιά μας 
Τις τελευταίες 2 εβδομάδες η Ζindzi βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Winners Education, και αισθάνεται σαν στο σπίτι του. Η Zindzi, η ευγενική ρινοκερίνα έγινε μέρος της ζωής μας και οι μαθητές μάχονται για την επιβίωση του.During these 2 weeks questionnaires have been sent to public schools , presentations to other students and parents have been made, protests at the neighbourhood have been organised...and all the above because our students loved Zindzi with all their heart and feel obligated to inform their classmates, their parents and familly and the entire area for Zindzi's plight.

Αυτές τις 2 εβδομάδες, ερωτηματολόγια στάλθηκαν στα σχολεία, παρουσιάσεις έγιναν μπροστά σε άλλους μαθητές και σε γονείς, διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν στην γειτονιά...και όλα τα παραπάνω επειδή οι μαθητές μας αγάπησαν την Ζindzi με όλη τους την καρδιά και νιώθουν χρέος τους πλέον να ενημερώσουν τους συμμαθητές τους, τους γονείς και την οικογένεια τους και ολόκληρη την γειτονιά για την ανάγκη να προστατεύσουμε το είδος της από την εξαφάνιση! 

Wednesday, May 7, 2014

GVC Project Merit Award

Βράβευση για την συμμετοχή μας στο GVC Project


Winners Education collaborated for the second time taking part in the GVC Project.

Η Winners Education συνεργάστηκε για δεύτερη φορά λαμβάνοντας μέρος στο GVC Project.

Our students worked together with a team from Monarch High School, USA and Warrandyte School, Australia creating "The Planet in a Nutsell" site enhancing their creativity and their cross cultural understanding.

Οι μαθητές μας συνεργάστηκαν με το Monarch High School των ΗΠΑ και το Warrandyte School της Αυστραλίας δημιουργώντας το site "The Planet in a Nutsell", εμπλουτίζοντας με αυτό τον τρόπο την δημιουργικότητά τους και την δια-πολιτισμική τους κατανόηση.

It was an extraordinary experience for the students not only because they were communicating in English but also because they became friends with the students of the other schools, they exchanged gifts, they present their ideas and bult their own bussiness.

Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για τους μαθητές, όχι μόνο επειδή επικοινωνούσαν στα Αγγλικά αλλά περισσότερο επειδή έκαναν φίλους, αντάλλαξαν δώρα, παρουσίασαν τις ιδέες τους και δημιούργησαν την δική τους επιχείρηση.

Winners Education students learned one of their greatest lesson: Language brings people together!


Οι μαθητές της Winners Education έμαθαν ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα: Η γλώσσα φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά!

Tuesday, May 6, 2014

The "Travelling Rhinos" Project

Οι Ταξιδιώτες Ρινόκεροι

Winners Education representing Greece, participates, in co-operation with many schools around the globe, in the pr;oject "The Travelling Rhinos" for the survival of the African Rhino, a wonderful giant of the nature who unfortunatelly now is listed among the endagered species.

Η Winners Education αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα συμμετέχει σε συνεργασία με σχολεία από όλο τον κόσμο στο project "The Travelling Rhinos" για την επιβίωση του αφρικανικού Ρινόκερου, ενός υπέροχου γίγαντα της φύσης που είναι πλέον στην λίστα των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών.


Zindzi, the rhino started its journey from South Africa and arrived to our school crossing China, Japan and Russia. It will stay with us for 3 exciting weeks before its next stop, the public school of Spain. 

Η Zindzi, ο ρινόκερος ξεκίνησε από την Ν. Αφρική και έφτασε στο σχολείο μας περνώντας από την Κίνα, Ιαπωνία και Ρωσία! Θα μείνει μαζί μας για 3 συναρπαστικές εβδομάδες πριν την επόμενη στάση του, στο Διεθνές Σχολείο στην Ισπανία!