Pages

Welcome

Welcome to our blog, a bilingual one like our wiki. Enjoy the amazing projects of Winners Education students and encourage their learning with your positive comments! Join us!

Καλώς ορίσατε στο blog μας, δίγλωσσο και αυτό όπως και το wiki μας
Απολαύστε τα καταπληκτικά projects των μαθητών της Winners Education και ενθαρρύνετε τους να απογειώσουν την μάθηση τους με τα θετικά σας σχόλια! Γίνετε μέλη!

Tuesday, August 27, 2013

Technology - A bonds breaker or a connections creator?

The issue on the use of technology in the classroom is quite recurrent in teachers' conversations. Actually, I was  recently asked to contribute an article to the TESOL Greece blog on the issue. No argument however can be as persuasive as the account of my summer this year!
Το ζήτημα σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στην τάξη είναι αρκετά επαναλαμβανόμενo σε συζητήσεις εκπαιδευτικών. Πρόσφατα μάλιστα μου ζητήθηκε να συνεισφέρω ένα άρθρο στο blog της TESOL Ελλάδας σχετικά με το θέμα. Κανένα επιχείρημα όμως δεν μπορεί να είναι τόσο πειστικό όσο η ιστορία του φετινού μου καλοκαιριού!

In 2012 our B1 level class had a skype meeting with a class of Hispanic teens from Maimi, USA who were also studyng ESL. Their teacher, Pamela Llorens, was very eager to help her students develop an awareness for other cultures. We both saw the benefits of students exchanging experiences on their English language learning so we chose the subject of food and took it fom there. Both classes made videos and online presentations on their country's traditional cuisine. Pam even bought a Greek tsoureki for her students and so did we. Then we met online to discuss each other's videos, share eating the sweet bread and explain how it can be enjoyed similarly to scones.
Πέρυσι η B1 τάξη μας συναντήθηκε στο skype με μια τάξη ισπανόφωνων εφήβων από το Maimi οι οποίοι επίσης μαθαίνουν αγγλικά σαν δεύτερη γλώσσα. Η καθηγήτρια τους, Pamela Llorens, ήταν πολύ πρόθυμη να βοηθήσει τους μαθητές της να αναπτύξουν συνείδηση ​​για τους άλλους πολιτισμούς. Και οι δύο είδαμε τα οφέλη της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Έτσι  επιλέξαμε το θέμα της διατροφής. Και οι δύο τάξεις έφτιαξαν βίντεο και online παρουσιάσεις σχετικά με παραδοσιακή κουζίνα της χώρας τους. Η Pam αγόρασε ακόμη και ένα ελληνικό τσουρέκι για τους μαθητές της και το ίδιο κάναμε κι εμείς!  Στη συνέχεια συναντήθηκαμε σε απευθείας σύνδεση για να συζητήσουμε τα βίντεο, να μοιραστούμε το γλυκό ψωμί και να εξηγήσουμε πώς μπορούν να το απολαμβάνουν.
The classes kept meeting discussing  different subjects until Pam, hooked on Greek culture and cuisine, decided to take my invitation and come to Greece to teach in our summer classes and spend an unforgetable month in Athens and Crete!
Οι συναντήσεις συνεχίστηκαν μέχρι που η Pam, ενθουσιασμένη με τον ελληνικό πολιτισμό και την κουζίνα, αποφάσισε να πάρει την πρόσκλησή μου και να έρθει στην Ελλάδα για να διδάξει στις τάξεις μας το καλοκαίρι και να περάσετε έναν αξέχαστο μήνα στην Αθήνα και την Κρήτη!


All Winners Education's classes blog but quad-blogging was a different experience, much more interactive, fun and with the added benefits of international collaboration. As a result, we paired with 3 other classes from around the world to let our students reap the benefits. Anne Mirchin, a very active international collaborator who teaches in a rural school in Australia was one of the four educators.  The classes kept regularly  in touch and so did the teachers. What a surprise to hear that Anne's son, who lives in London, was going to get married in Cyprus and that Anne and her family had decided to visit Crete after the wedding!  We got to drink tsikoudia together at Hania Old port! 
Anne also blogged   about our meeting   Where in the World is Chania …. and where’s Effie?
Όλα τα τμήματα της Winners Education έχουν blog, αλλά το quad-blogging ήταν μια διαφορετική εμπειρία, πολύ πιο διαδραστική, διασκεδαστική και με τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της διεθνούς συνεργασίας που θέλαμε μαθητές μας να επωφεληθούν. Ως αποτέλεσμα, έχουμε συνδεθεί με 3 άλλα σχολεία από όλο τον κόσμο για να απολαύσουν οι μαθητές μας τα οφέλη  Η Anne Mirchin, μια πολύ ενεργή εκπαιδευτικός η οποία διδάσκει σε ένα αγροτικό σχολείο στην Αυστραλία ήταν μια από τις τέσσερις.  Οι τάξεις κρατήθηκαν τακτικά σε επαφή και το ίδιο έκαναν και οι δάσκαλοι. Τι έκπληξη να ακούσω ότι ο γιος της Άννας, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, επρόκειτο να παντρευτεί στην Κύπρο και η Anne και η οικογένειά της είχαν αποφασίσει να επισκεφθούν την Κρήτη μετά το γάμο! 
Ήπιαμε τσικουδιά μαζί στο παλιό λιμάνι στα Χανιά!
H Αnne έγραψε επίσης στο blog  της Where in the World is Chania …. and where’s Effie?

We live in an international community! Personal relations can be created online. Our children need to be accustomed to this culture and learn to use technology and the internet in a beneficial way if they are to prosper in the future that is already here!  It is our responsibility as teachers to lead by eaxmple opening our classes' windows to the world!
Ζούμε σε μια διεθνή κοινότητα! Οι προσωπικές σχέσεις μπορεί να δημιουργηθούν και σε απευθείας σύνδεση! Τα παιδιά μας θα πρέπει να συνηθίσουν σε αυτή την κουλτούρα και να μάθουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και το διαδίκτυο με επωφελή τρόπο για να μπορέσουν να ευημερήσουν στο μέλλον που είναι ήδη εδώ! Είναι ευθύνη μας, ως εκπαιδευτικών να δώσουμε το παράδειγμα ανοίγοντας το παράθυρο της τάξης μας στον κόσμο!