Pages

Welcome

Welcome to our blog, a bilingual one like our wiki. Enjoy the amazing projects of Winners Education students and encourage their learning with your positive comments! Join us!

Καλώς ορίσατε στο blog μας, δίγλωσσο και αυτό όπως και το wiki μας
Απολαύστε τα καταπληκτικά projects των μαθητών της Winners Education και ενθαρρύνετε τους να απογειώσουν την μάθηση τους με τα θετικά σας σχόλια! Γίνετε μέλη!

Wednesday, September 26, 2012

European Day of Languages


At the initiative of the Council of Europe, Strasbourg, the European Day of Languages has been celebrated every year since 2001 on 26 September.
Throughout Europe, 800 million Europeans represented in the Council of Europe's 47 member states are encouraged to learn more languages, at any age, in and out of school. Being convinced that linguistic diversity is a tool for achieving greater intercultural understanding and a key element in the rich cultural heritage of our continent, the Council of Europe promotes plurilingualism in the whole of Europe.
At Winners Education we celebrate this special day with different activities and Skype connections with schools from around Europe.


Ευρωπαική Ημέρα Γλωσσών
Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο,  η Ευρωπαïκή Μέρα Γλωσσών γιορτάζεται  κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου από το  2001. Σε όλη  την  Ευρώπη,  800  εκατομμύρια  Ευρωπαίοι που  εκπροσωπούν  στο  Συμβούλιο  της  Ευρώπης τα  47  κράτη  μέλη  ενθαρρύνονται  να  μάθουν  περισσότερες  γλώσσες,  σε  οποιαδήποτε  ηλικία,  στο  σχολείο  ή  εκτός  σχολείου.  Το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης  έχοντας  πεισθεί  ότι  η  γλωσσική  πολυμορφία  αποτελεί  εργαλείο για  επίτευξη  μεγαλύτερης  διαπολιτισμικής  κατανόησης  και  βασικό  στοιχείο στην  πλούσια  πολιτιστική  κληρονομιά  της  ηπείρου  μας,  προωθεί  την  πολυγλωσσία σε  όλη  την  Ευρώπη.
Στα Winners γιορτάζουμε αυτή την ειδική ημέρα με πολλές δραστηριότητες και κουβέντα στο Skype με σχολεία από όλη την Ευρώπη.

Sunday, September 16, 2012

Learning a second language boosts children's attention span!

Η δεύτερη γλώσσα βελτιώνει τις μαθησιακές ικανότητες των παιδιών!
Το να μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα δεν το μπερδεύει, δεν το καθυστερεί ούτε του δημιουργεί άλλα προβλήματα όπως πιστευαν στο παρελθόν. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με έρευνες του Εργαστηρίου Γλωσσικής Αναπτυξης του Παν/μιου του Cornell, τα παιδιά που μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα μπορούν να συγκεντρώνονται καλύτερα παρά τους εξωτερικούς περισπασμούς.  Αυτό, σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια είναι ουσιώδες για την μαθησιακή ετοιμότητα και ανάπτυξη του παιδιού. Μάλιστα, όσο νωρίτερα ξεκινήσει να μαθαίνει την γλώσσα, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσει να την μιλά σαν την μητρική του!

Απλά βήματα για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας


1.Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να είναι σε περιβάλλον όπου ακούν την ξένη γλώσσα συχνά. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά!
2. Συνεχίστε να μιλάτε τη μητρική σας γλώσσα στο σπίτι σας.
3. Δημιουργήστε ευκαιρίες για το παιδί σας να παίζει με παιδιά που μιλούν μια ξένη γλώσσα.
4. Φέρτε σε επαφή το παιδί σας με άλλα παιδιά ίδιας ηλικίας σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο, όπου η μάθηση της ξένης γλώσσας παίρνει διαδραστικό χαρακτήρα: μουσική, χορός, ταινίες, κ.α.
5. Διαβάστε και αφηγηθείτε στο παιδί σας μια ιστορία στην ξένη γλώσσα.
6. Όσο πιο θετικοί είστε για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και κουλτούρας, τόσο πιο θετικά και τα παιδιά σας θα αντιμετωπίζουν τη γλώσσα αυτή!
Μάθε μικρός και κέρδισε! / Learn when young and be a Winner!

Learning a second language does not cause language confusion, language delay or cognitive deficit, which have been concerns in the past. In fact, according to studies at the Cornell Language Acquisition Lab (CLAL), children who learn a second language can maintain attention despite outside stimuli better than children who know only one language.
And the earlier that a child learns a second language, they say, the more likely the child will more quickly attain nativelike language proficiency.

Tips to teach a child a second language
• Surround the child with more than one language through conversations and social groups using different languages; the earlier the better.
• Maintain home (heritage) language when a second language is being learned outside the home.
• Expose children to multilingual settings and give them plenty of opportunities to play with children who speak the second language.
• Provide fun and interactive language-learning environments (e.g., music, dance and film) in both languages, and often with children of similar age.
• Promote reading and storytelling in multiple languages.
• Maintain a positive attitude toward languages and cultures children learn.


Read the article here


Thursday, September 6, 2012

The journey starts anew!First staff meeting

It was exciting to meet all of the teachers who will be teaching in our school courses on Sunday, September 2nd. There is a common, long- standing bond among everyone –  team spirit, and a desire to help make students successful.  The entire staff agreed to the following beliefs:
  • ·            The students, teachers, parents, administration and community of this school are a collaborative team of learners.
  • ·            All students can learn when provided with the right resources, time, strategies and motivation.
  • Students deserve to learn their way and should contribute to their learning.
  •  Building relationships with students and the team of learners is important.
  • Ongoing communication and feedback with students is critical for learning to occur. 
  • Using the Internet and the newest and most effective technologies enables greater learning.
  • Diversity is strength
The staff is the difference between a good school and a great school.

Πρωτη συναντηση του προσωπικου των Winners

Ήταν συναρπαστικό να συναντηθούμε ξανά την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου όλη η ομάδα που θα συνεργαστούμε στο σχολείο μας και αυτήν την χρονιά.
Υπάρχει ένας κοινός δεσμός ανάμεσα σε όλους-μια μακροχρόνια συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα και η έντονη επιθυμία να βοηθήσουμε τα παιδιά να γίνουν επιτυχημένοι μαθητές.

Το σύνολο του προσωπικού συμφωνήσαμε στις ακόλουθες πεποιθήσεις:
·         Οι μαθητές, οι καθηγητές, οι γονείς, η διοίκηση και η κοινωνία αυτού του σχολείου είναι μία ομάδα και μαθαίνουμε μαζί.
·         Όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν, όταν τους παρέχονται τα κατάλληλα μέσα, ο χρόνος, οι στρατηγικές και τα κίνητρα.
·         Οι μαθητές δικαιούνται να μάθουν με τον δικό τους προσωπικό τρόπο και θα εμπεδώνουν την γλώσσα μόνο όταν συμβάλλουν οι ίδιοι ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία.
·         Η οικοδόμηση σχέσεων με τους μαθητές και την ομάδα των μαθητών είναι σημαντική.
·         Η συνεχής επικοινωνία και ανατροφοδότηση με τους μαθητές είναι ουσιώδης για να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι.
·         Η χρήση του Διαδικτύου και των πιο καινοτόμων τεχνολογιών βοηθά τους μαθητές να μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά.
·         Η ποικιλομορφία είναι δύναμη.
Το διδακτικό προσωπικό κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό σχολείο και ένα μεγάλο σχολείο!